Stowarzyszenie Drukuj Email
Stowarzyszenie - O Nas
Wpisał Sekretarz zarządu   
Środa, 25. Luty 2009 21:29

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma informacjami na temat Stowarzyszenia Alwernia.


Na początku tego roku Ojcowie Kapucyni posługujący przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy wyszli z propozycją założenia stowarzyszenia, które pomagałoby osobom uzależnionym od alkoholu, osobom współuzależnionym oraz wszystkim, którym jakiekolwiek inne uzależnienie, czy to od internetu, telewizji, pornografii, seksu, itp. burzy relacje rodzinne, nie pozwala na nawiązanie prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, wpływa negatywnie na stan emocjonalny i fizyczny.


Zasadność założenia takiego stowarzyszenia podyktowana jest ogromnym zapotrzebowaniem społecznym pomimo istnienia na terenie miasta szeregu placówek, które świadczą wszechstronną i profesjonalną pomoc tego rodzaju. Ojcowie kapucyni wielokrotnie dostawali sygnały ze strony społeczności lokalnej, i nie tylko, o potrzebie wsparcia duchowego i profesjonalnego dla osób uwikłanych w różnego rodzaju uzależnienie. Inicjatywa założenia stowarzyszenia spotkała się z pozytywnym nastawieniem wśród osób, które często są obecne w Kościele na Mszy Św. oraz korzystają ze wsparcia duchownych. Działalność tych osób w stowarzyszeniu oparta jest na zasadzie dobrowolności oraz bezinteresowności. Często są to ludzie, którzy mają podobne problemy i poprzez pomoc drugiemu człowiekowi ubogacają swoje życie emocjonalne i duchowe.

W związku z tym 22. 02. 2008 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na którym został wyłoniony Komitet Założycielski składający się z trzech osób. Komitet został zobowiązany do przygotowania i złożenia niezbędnych dokumentów w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy w celu zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działalność stowarzyszenia oparta jest na statucie, w którym między innymi określone są cele działania. Są one następujące:
  1. Ochrona i promocja zdrowia.
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  3. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
  4. Działalność charytatywna.
  5. Promocja i organizacja wolontariatu.
  6. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

Na zebraniu organizacyjnym przyjęto szereg uchwał, które wymagane są ze względów proceduralnych aby stowarzyszenie mogło być zarejestrowane i rozpocząć swoja działalność.

Ponieważ stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy kościele, opiera swoją działalność na wartościach chrześcijańskich, na poszanowaniu godności i odrębności drugiego człowieka. Warte odnotowania jest przyjęcie uchwały o ustanowieniu asystenta kościelnego, który objął opieką duchową członków stowarzyszenia oraz osoby korzystające z pomocy stowarzyszenia. Opiekunem duchowym został o. Grzegorz Góralski.

Ponadto w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji członków, wolontariuszy i osób korzystających z pomocy stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Oficjalnie stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 08. 10. 2008 roku. Pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia”. Można używać nazwy skróconej Stowarzyszenie – „Alwernia”.

W związku z tym rozpoczęliśmy działalność zgodnie z celami, które wcześniej zostały określone w statucie.
Sekretarz zarządu.