Graj w blackjack w Polsce

 1. Automaty Do Gier Za Pieniądze: Jest to fantastyczny sposób na zaoszczędzenie czasu i pokazuje, że kasyno naprawdę rozważa doświadczenie gracza.
 2. Grać W Blackjack - Ta podstawa najwyraźniej pokazuje wpływ, jaki znajomość współczynników przewagi kasyna może mieć na twoje osiągnięcia w grze stołowej.
 3. Grupa Kasyno Polska Forum: Australijskie kasyna online nie byłyby w stanie bawić graczy bez oprogramowania, które otrzymują od dostawców iGaming.

Sprawdź wyniki lotto

Automat Do Gier Reel Talent Gra Za Darmo Bez Rejestracji
Bonusy na tej stronie pomogą ci uzyskać jak najwięcej darmowych spinów na Starburst, jak to możliwe.
Gry Maszyny Owocowe
Pod tym kątem należy po prostu skupić się na zabawie i próbować wywalczyć jak największe środki, być może zaowocuje to dalej przy potencjalnym sukcesie..
Mnożnik wygranych Free Spins jest tworzony przez połączenie mnożnika klejnotów z gry podstawowej.

Chiński poker punktacja

Najbardziej Znane Kasyna Na świecie
Gracze mogą postawić ten zakład mniej lub równo połowie początkowego zakładu.
Kasyno Online Jak Grać
Jeśli szukasz bardziej obszernego wyboru, mogą nie być one długoterminowym wyborem dla Ciebie.
Cena Gry W Ruletkę

O Stowarzyszeniu - ALWERNIA
164
page-template-default,page,page-id-164,page-child,parent-pageid-157,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

O Stowarzyszeniu

Nasz Statut

Statut

Statut Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” z siedzibą w Bydgoszczy. Organizacja Pożytku Publicznego.

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia”, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r: Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr. 79 poz. 855) oraz niniejszego statutu, w dalszej części statutu nazywane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie – „Alwernia”.

 

§ 2

1. Stowarzyszenie jest apolityczne, samorządne i nie przynosi dochodu.

2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, powołane jest na czas nieoznaczony.

3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności teren województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bydgoszcz.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

4. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenie może jednak prowadzić działalność poza Rzeczypospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie używa godła i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia

2. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji


§ 5

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Ochrona i promocja zdrowia;

 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 4. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;

 5. Działalność charytatywna;

 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 7. Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży;

 8. Integracja i reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

 10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 11. Promocja i organizacja wolontariatu;

 12. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczych;

 13. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 15. Działalność na rzecz osób w wieku 50 i więcej lat;

 16. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnych sytuacjach życiowych;

 17. Krzewienie kultury fizycznej i sportu;

 18. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i kulturami;

 19. Współpraca z organami administracji publicznej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, służbą zdrowia, środkami masowego przekazu, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w zakresie innej działalności pożytku publicznego;

 20. Działania ukierunkowane na wspieranie solidarności międzypokoleniowej.”

   

§ 6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) prowadzenie działalności profilaktycznej, interwencyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej, socjoterapeutycznej i poradnictwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności dla:

a) dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;

b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz osób uzależnionych behawioralnie;

c) osób współuzależnionych;

d) osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich rodzin;

e) osób uwikłanych w przemoc domową;

f) osób w wieku 50 i więcej lat;

g) innych osób będących w sytuacji kryzysowej i adaptacyjnej;

2) prowadzenie poradnictwa rodzinnego i wychowawczego;

3) organizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu interwencji kryzysowej, tworzenie grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych, rozwoju osobistego, samopomocy i wsparcia;

4) wspieranie i tworzenie jednostek zapewniających posiłki, pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i zawodową osobom potrzebującym takiej pomocy.

5) prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów m.in. dla:

a) beneficjentów Stowarzyszenia,

b) organizacji pozarządowych,

c) pracowników pomocy społecznej,

d) wolontariuszy,

e) Policji,

f) służby zdrowia,

g) grup zawodowych,

h) innych podmiotów.

6) podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży (organizowanie świetlic, klubów, kolonii, wycieczek i innych form opieki, rekreacji i wypoczynku);

7) wszechstronna pomoc osobom pozostającym w sytuacji adaptacyjnej, w tym uchodźców, cudzoziemców, repatriantów i mniejszości narodowych

8) prowadzenie działań animacyjnych oraz aktywizujących społeczności lokalne.

9) organizowanie imprez o charakterze charytatywnym m. in. konkursów, aukcji, loterii i zbiórek publicznych;

10) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów z zakresu kultury i sztuki dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób w wieku 50 i więcej lat;

11) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób w wieku 50 i więcej lat;

12) prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych, a także szerzenie wiedzy o uzależnieniach i innych patologiach społecznych oraz możliwości zapobiegania im;

13) opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych.

 

2. Działalność opisana w pkt 4 i 9 ustępu 1 stanowi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a działalność opisana w pkt 1-3, 5-8 oraz 10-13 ustępu 1 stanowi działalność, która może być prowadzona zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

 

§ 7

Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Zwyczajnych

2) Wspierających

3) Honorowych

 

§ 10


1. Członkami Stowarzyszenia są:

1) członkowie zwyczajni – osoby powyżej 16 roku życia posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską.

2) członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną lub prawną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

3) członkowie honorowi – nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi, za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

2. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

 

§ 11

1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje na podstawie uchwały zarządu, po spełnieniu warunków opisanych w § 10 niniejszego Statutu.

2. Tytuł członka honorowego, stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.

 

 

§ 12

1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze;

2) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia;

3) prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej;

4) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie;

5) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

6) członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania;

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia;

2) dbać o jego dobre imię;

3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

4) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

5) terminowo opłacać składki Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem prawa wyborczego.

 

 

§ 13

 

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:

1) śmierci członka;

2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;

3) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

4) wystąpienia członka.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu

w razie:

1) niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej trzy miesiące;

2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia;

2) działania na szkodę Stowarzyszenia;

3) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu:

4) na piśmie umotywowany wniosek co najmniej siedmiu członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punktach „1” i „2”.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 14

 

Struktura i władze Stowarzyszenia:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2) Zarząd Stowarzyszenia.

3) Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 15

 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. Na członka władz

wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W razie nieobecności musi być ich pisemna zgoda na kandydowanie.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz wymienionych w § 14 (pkt. 2 i 3) w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie władz w celu odbycia wyborów uzupełniających.

3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

 

 

§ 16

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/.

2. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych. Walne Zebranie Członków.

 

 

§ 17

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.

2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody 2/3 zebranych.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) uchwała statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia;

2) ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

4) ustalenie liczby, wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;

5) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania;

6) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd;

7) powołanie Biura Stowarzyszenia;

8) ustalenie wysokości składek członkowskich;

9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku;

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków;

12) podejmowanie uchwały w sprawie tworzenia fundacji.

9. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem Zebrania.

10. W razie braku quorum określonego w § 16 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut, z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany lub odwołania przed upływem kadencji członków władz Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.”

12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się – w razie ponownego ich wyboru – ilości kadencji.

 

Zarząd

§ 18

 

1. Zarząd składa się z 3-7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarza i Skarbnika a także może wybrać Wiceprezesa.

2. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

4. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

1) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków;

2) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) Podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających;

4) Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia;

5) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami;

6) Powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia;

7) Podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienie z innymi organizacjami;

8) Zatrudnianie Dyrektora Biura;

9) Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;

10) Do kompetencji Zarządu należą również wszelkie inne sprawy, nie zastrzeżone statutem dla innych organów Stowarzyszenia.

5. (uchylony).

6. Do obsługi prasowej Stowarzyszenia Zarząd może powołać rzeczników prasowych.

7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

8. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

9. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu może określać regulamin.

 

Komisja Rewizyjna


§ 19

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) Nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być spokrewnieni i spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej z członkami innych władz Stowarzyszenia;

2) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej (na podstawie art. 20 pkt 6c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. 96 poz. 873.).

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1) Nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;

2) Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;

3) Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

5. Tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej może szczegółowo określać regulamin.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia.

 

§ 20

 


1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) Składki członkowskie;

2) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w używaniu Stowarzyszenia;

3) Dotacje;

4) Darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki;

5) Dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;

6) Majątek czasowo oddany w użytkowanie przez inne organizacje;

7) Dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

3. Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

5. Tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej może szczegółowo określać regulamin.

 

§ 21

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

 

§ 22

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

1) Podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków;

2) Wydania postanowienia przez Sąd Rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swojej ważności wymaga 2/3 głosów.

3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały, o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka sąd.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez sąd.

5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 23

1. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

2. Zmiany statutu są dokonywane w trybie określonym w § 17 ust. 11.