ALWERNIA | Wesprzyj Nas
189
page-template-default,page,page-id-189,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Wesprzyj Nas

jeśli chcesz wspomóc nasze działa

Szanowni Państwo!

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie w realizacji naszych statutowych celów:
1. Ochrona i promocja zdrowia;
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
4. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
5. Działalność charytatywna;
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
7. Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży;
8. Integracja i reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Promocja i organizacja wolontariatu;
12. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczych;
13. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
15. Działalność na rzecz osób w wieku 50 i więcej lat;
16. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnych sytuacjach życiowych;
17. Krzewienie kultury fizycznej i sportu;
18. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i kulturami;
19. Współpraca z organami administracji publicznej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, służbą zdrowia, środkami masowego przekazu, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w zakresie innej działalności pożytku publicznego;
20. Działania ukierunkowane na wspieranie solidarności międzypokoleniowej.”

 

Chcąc realizować statutowe cele, Stowarzyszenie powołało do istnienia CENTRUM POMOCY RODZINIE im. Św. Jana Pawła II, przy którym działają dwie poradnie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,
Poradnia Pomocy Psychologicznej.
W poradniach pracują specjaliści: psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, lekarz psychiatra, doradca zawodowy jako wolontariusze, darujący nieodpłatnie swój czas tym, którzy zwracają się o pomoc. Korzystającymi często są osoby znajdujące informacje o nas w Internecie albo poprzez kontakt od znajomych.

Centrum Pomocy Rodzinie jest alternatywą wobec laickich poradni, ponieważ kierujemy się w posłudze wartościami chrześcijańskimi.

Drugie nasze dzieło to Klub Abstynenta ALTERNATYWA, w którym można na trzeźwo spędzić czas oglądając dobry film, wziąć udział w terapii zajęciowej czy na grach planszowych albo w terenie na wspaniałej wycieczce. Dla chcących wesprzeć swoje trzeźwe życie jest możliwość uczestnictwa w mitingach AA czy Al.-Anon.
Realizujemy również treningi umiejętności w ramach grantów konkursowych dla uzależnionych, współuzależnionych, osób doznających przemocy domowej, dorosłych dzieci alkoholików i dla rodziców w pełnieniu funkcji rodzicielskich, starszych osób w ciekawym zagospodarowaniu czasu wolnego.
Wierzymy że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszych podopiecznych.
Ze swej strony dziękuję Wszystkim Tym, którzy do tej pory włączali się w dzieło pomocy człowiekowi cierpiącemu. Każda pomoc jest bezcenna: personalna, materialna czy duchowa. Zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.alwernia.bydgoszcz.pl, na której można znaleźć szczegóły na temat naszej działalności.

Można wspomóc materialnie nasze dzieło:
– wpłacając darowiznę na rachunek bankowy Stowarzyszenia
nr konta: 55 2030 0045 1110 0000 0159 7190
adres: ul. Gdańska 2, 85 – 055 Bydgoszcz
– przekazując w rocznym zeznaniu podatkowym 1% podatku dochodowego za rok 2011, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisując numer KRS: 0000315328.


Zapraszam w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszę Świętą o godz. 18.30, odprawianą w kościele o. Kapucynów przy ulicy Gdańskiej 2 w intencji członków, wolontariuszów, dobroczyńców i dzieł stowarzyszenia.

 
Pozdrawiam
Justyna Kuś, prezes

Alwernia ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy „ALWERNIA”

ul. Gdańska 2
85-005 Bydgoszcz

Nasza siedziba:

ul. Dworcowa 87
(domofon 23 – pierwsze piętro na lewo)
Bydgoszcz

Skontaktuj się z nami:

stowarzyszenie_alwernia@wp.pl

693-670-565

Przekaż nam 1% swojego podatku

Zachęcamy do przekazywania na Alwernię 1% podatku w zeznaniu rocznym PIT. Wystarczy wpisać numer KRS:0000315328

Wpłaty przez DOTPAY płatności on-line

Uruchomiliśmy kanał płatności on-line DotPay, który umożliwia wykonanie natychmiastowego przelewu.

Wpłaty na nasze konto bankowe

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, możesz dokonać wpłaty pieniędzy na nasze konto bankowe:

Stowarzyszenie ALWERNIA
ul. Gdańska 2
85 – 006 Bydgoszcz

nr konta:
55 2030 0045 1110 0000 0159 7190

Tytułem: Darowizna na cele statutowe